MENÜ

Datenverwaltungsinformation

A Majerik Hotel az adatok kezelője, így működtetése során, felelős a magánszemélyekre, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználási módját illetően.

Adatkezelő megnevezés, elérhetősége:

- Majerik Hotel***

A szállodaigazgató gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett  megismerhesse.

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://majerikhotel.hu/

Meghatározások

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az adatkezelés célja az adatkezelő szerződéses szolgáltatásainak nyújtására vagy az üzleti kapcsolat fenntartásának érdekében történik.

A Regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és esetleges értesítésének elősegítése.

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra is.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségek bármelyikén.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. A tiltakozás lehet általános jellegű, vagy konkrét esetre vonatkozó.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és személyes adatok köre

1. Elektronikusan rögzített ajánlatkérés/foglalás

1.1. A kezelt adatok köre:
a) Név*
b) Város*
c) E-mail*
d) Irányítószám*
e) Telefonszám*
f) Cím*

A * jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

1.2. A szoba lefoglalása önkéntes.

1.3. Az online adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

2. Hírlevél küldése

2.1. A kezelt adatok köre az 1.1. pontban megadott adatokkal egyező.

2.2. Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. A hírlevélre feliratkozás önkéntes, a weboldalon található négyzet rákattintásával lehetséges.

2.3. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő kedvezményes ajánlatairól.

2.4. Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett a hírlevél szolgáltatásra igény tart, azaz ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

2.5. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@majerikhotel.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Az e-mail cím valós léte azonban- ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

A személyes adatok tárolása

 1. Személyes adat csak a „Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és személyes adatok köre” pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 2. Az adatkezelési célja:

a) Ajánlatkérés, foglalás: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel,
b) Hírlevél kiküldés:
     a) A címzett teljes körű, általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő kedvezményes ajánlatairól.
     b) Marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes és teljes körű tájékoztatása alapján.
 2. Az adatkezelés időtartama: az érintettel fennálló ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 15 munkanapig, amennyiben azokat az ügyfélkapcsolatból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében nem kell felhasználni, vagy az érintett kérelme alapján adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
 3. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az info@majerikhotel.hu e-mail elérhetőségre küldött értesítéssel van mód
 4. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
  a) az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
  b) gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
  c) az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
  d) a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
  e) az adatokról biztonsági mentés készül.
 1. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 2. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
 3. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
 4. Látogatói regisztráció, bejelentkezés, "cookies" használata és webfigyelés:
  Az Adatkezelő szolgáltatásai során cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal kezel anonim adatokat, és követi nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozza és rögzíti a weboldal használatát és látogatását, mely adatokat összegyűjti, és azokat összesítve statisztikai célból – a használó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – kezeli.

A weboldalon található ún. sütikkel (cookie-kal) kapcsolatos információk

A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez.

A felhasználói élmény fokozása érdekében cookie-kat használunk, melyek emlékeztetik a bejelentkezési adataira, és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához, és az Ön érdeklődési köréhez szabott tartalmakat jelenítik meg.

A cookie-k elfogadásához kattintson az „Egyetértek és folytatom” gombra, és ekkor közvetlenül az oldalra lép: a cookie-k típusainak részletes leírását pedig a „További információk” gombra kattintva érheti el, ahol kiválaszthatja, hogy elfogadja-e az egyes cookie-k alkalmazását az oldalon való tartózkodás során.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

A böngésző beállításaiban Önnek, mint felhasználónak joga van elfogadni vagy elutasítani az új cookie-kat és törölni a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Önt minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön.

Ha Ön úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, akkor minden bizonnyal nem fogja tudni használni a Weboldalaink valamennyi funkcióját. Például: nem tud kijelentkezni vagy olyan termékeket és szolgáltatásokat használni, amelyekhez belépés szükséges.

A Cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

A Cookie-k másképpen működnek a mobil applikációkban, mivel azokat belekódolják az applikációkba, és egy egyedi azonosítót használnak, amit a mobileszköz hozza létre a hirdetési tevékenységek használatához. Ezt a hirdetési azonosítót kikapcsolhatja vagy újraindíthatja a mobileszköz adatvédelmi beállításaiban.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Vendégkönyv

Érintett az Adatkezelő weboldalán vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat következő adatainak megadásával párhuzamosan:

A megadott adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.

Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse

A Vendégkönyv a https://majerikhotel.hu/vendegkonyv linken érhető el.

A vendégkönyvet a Majerik Hotel köteles a tárgyév végén lezárni és ezt a tárgyévet követő január hó 15. napjáig Hévíz Város Jegyzőjével záradékoltatni. A vendégkönyvben szereplő adatok alapján a hotel köteles évente a tárgyévet követő január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban jelenteni a tárgyévben fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát külföldi és belföldi bontásban. A jelentés személyes adatokat nem tartalmazhat.

A hotel a 30 napot meghaladó folyamatos tartózkodás esetén köteles a szállást igénybe vevő külföldi, illetve hontalan figyelmét a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott szálláshely-bejelentési kötelezettség teljesítésére felhívni, vagy mint szállásadó a külföldit bejelenteni, továbbá a Magyar Köztársaság területén élő, az 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó állampolgárok figyelmét e törvény 26. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésére felhívni.

A vendégkönyvbe az állami és önkormányzati adóhatóság, valamint az idegenrendészeti hatóság, a bűnüldöző, igazságszolgáltatási és nemzetbiztonsági szervek tekinthetnek be, illetve igényelhetnek abból adatokat.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Instagram, stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek a teljesség igénye nélkül: fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, kifejezett hozzájárulása.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.

Google Analytics

A www. chocome.hu a Google Analytics alkalmazást használja
Google Analytics alkalmazása esetén:
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf  

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltatóként:

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

2.Számviteli és adózási célból a társaság által megbízott könyvelő:

3. Postázási és kézbesítési célból a Magyar Posta.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Egyéb rendelkezések

Jelen szabályzat 2018. május hó 25. napjától lép hatályba.

Török Gertrúd  - szállodaigazgató