MENÜ

Datenverwaltungsinformation

A HOTEL MAJERIK*** HÉVÍZ (www.majerikhotel.hu) ADATVÉDELMI,- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Üzemeltető, mint Adatkezelő adatai:

– a továbbiakban Adatkezelő - adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.majerikhotel.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal). Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Jelent szabályzat a HOTEL MAJERIK*** HÉVÍZ (cím: 8380 Hévíz Kölcsey Ferenc u. 6., a továbbiakban Hotel) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

II. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 1. Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói és a Hotelben megszálló vendégek, mint felhasználók (a továbbiakban együttesen: érintett vagy felhasználó) által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Felhasználók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
 2. A weboldalról az „Ajánlatkérés” menüpont alatt elérhető elektronikus felületen keresztül közvetlenül megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, ennek érdekben technikai és szervezési intézkedéseket tesz.
 3. Az Adatkezelő a II/2. ponton túlmenően, nem elektronikus felületen keresztül beérkezett foglalás esetén is, a Hotelben megszálló vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, ennek érdekében technikai és szervezési intézkedéseket tesz.
 4. Jelen szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a weboldal működési és megjelenési körében felmerülő, és a weboldalon megjelentetett valamennyi, továbbá az érintett által más fórumon keresztül az Adatkezelő részére átadott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.
 5. Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
 6. Jelen szabályzat az Infotv. rendelkezésein túl, minden egyéb, a weboldal működtetésével összefüggő, 1. pontban hivatkozott személyes adat közlésével összhangban került megalkotásra.

III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

V. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

 1. Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetője, aki a
  • VASUTAS SEGÉLYEZŐ EGYESÜLET
  • Cím: 1078 Budapest, István u. 6.
  • Tel.: 06 1 342 5108, 06 1 342 5109
  • Nyilvántartási szám: PK 609641989/1
  • Adószám:19001391-2-42
  • Szállodaigazgató: Janzsó Zoltán
   gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett  megismerhesse.
 2. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.
 3. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 4. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 5. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.
 6. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 7. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 8. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
 9. Adatkezelő kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
 10. Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

1. Elektronikusan rögzített ajánlatkérés/foglalás1

1.1. A kezelt adatok köre:
a) Név*
b) Város*
c) E-mail*
d) Irányítószám*
e) Telefonszám*
f) Cím*

1 A * jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

1.2. A szoba lefoglalása önkéntes.

1.3. Az online adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. 1.       Hírlevél küldése

2.1. A kezelt adatok köre a VI/1.1. pontban megadott adatokkal egyező.

2.2. Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. A hírlevélre feliratkozás önkéntes, a weboldalon található négyzet rákattintásával lehetséges.

2.3. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő kedvezményes ajánlatairól.

2.4. Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett a hírlevél szolgáltatásra igény tart, azaz ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

2.5. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@majerikhotel.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

VII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 1. Személyes adat csak a VI. pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 2. Az adatkezelési célja:
  1. Ajánlatkérés, foglalás: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel,
  2. Hírlevél kiküldés:
   1. A címzett teljes körű, általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő kedvezményes ajánlatairól.
   2. Marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes és teljes körű tájékoztatása alapján.
 4. Az adatkezelés időtartama: az érintettel fennálló ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 15 munkanapig, amennyiben azokat az ügyfélkapcsolatból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében nem kell felhasználni, vagy az érintett kérelme alapján adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
 5. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az info@majerikhotel.hu e-mail elérhetőségre küldött értesítéssel van mód
 6. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
  1. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
  2. gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
  3. az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
  4. a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
  5. az adatokról biztonsági mentés készül.
 7. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 8. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
 9. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
 10. Látogatói regisztráció, bejelentkezés, "cookies" használata és webfigyelés:
  A
  z Adatkezelő szolgáltatásai során cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal kezel anonim adatokat, és követi nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozza és rögzíti a weboldal használatát és látogatását, mely adatokat összegyűjti, és azokat összesítve statisztikai célból – a használó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – kezeli.

VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@majerikhotel.hu e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
  a) kezelése jogellenes;
  b) az érintett kéri;
  c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 4. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 6. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 7. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 8. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 9. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet
  - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  - Cím: 1125 Budapest, Szilá
  - Fax: +36 (1) 391-1410
  - www: http://www.naih.hu- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 10. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
  - Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  - 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
  - Levélcím: 1525. Pf. 75
  - Tel: (06 1) 457 7100
  - Fax: (06 1) 356 5520
  - E-mail: info@nmhh.hu

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2017. augusztus hó 1. napjától lép hatályba.

Janzsó Zoltán - szállodaigazgató